Výběrové řízení – referent/ka zahraniční spolupráce a marketingu

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
746 01 Opava, Horní náměstí 69

tajemník Magistrátu města Opavy vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent/ka zahraniční spolupráce a marketingu
odboru kancelář primátora Magistrátu města Opavy

Místo výkonu práce: město Opava

Předpoklady pro výkon funkce: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění

Charakteristika vykonávané práce:

Prestižní práce na odboru kancelář primátora Vám nabízí příležitost být u dění ve městě a podílet se na určování jeho směru. Budete řešit nastavení marketingové strategie a její realizaci, změnu grafického manuálu města, rozvoj zahraničních vztahů. Budete součástí skvělého týmu, za sebou budete mít oporu odborníků na PR z kanceláře primátora.

Konkrétně Vás čeká: příprava, zajišťování a rozvoj zahraničních vztahů města včetně vyřizování korespondence a komunikace se zahraničními partnery města, příprava a realizace zahraničních projektů v rámci programů přeshraniční a mezinárodní spolupráce, zajišťování prezentace města v zahraničí, podíl na tvorbě a realizaci marketingové strategie města, příprava prezentačních materiálů města, řešení jednotného vizuálního stylu města včetně dohledu nad užíváním znaku a loga města, hodnocení přínosů akcí podporovaných městem pro PR města.

Požadavky stanovené Statutárním městem Opava:

 • vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářský studijní program),
 • velmi dobrá znalost českého a anglického jazyka slovem i písmem, znalost německého a polského jazyka výhodou,
 • praxe v oblasti zajišťování zahraničních vztahů včetně vyřizování zahraniční korespondence výhodou,
 • praxe v  marketingu podmínkou, zkušenosti s nastavením marketingové strategie a její realizací velkou výhodou,
 • praxe v oblasti PR výhodou,
 • praxe ve veřejné správě výhodou,
 • praxe v přípravě a realizaci zahraničních projektů v rámci programů přeshraniční a zahraniční spolupráce (např. Phare CBC, INTERREG, twinningové programy apod.) výhodou,
 • velmi dobré komunikační, organizační a vyjednávací schopnosti,
 • schopnosti koncepčního myšlení a plánování, kreativita,
 • velmi dobrá znalost práce na PC – MS Office, Internet,
 • řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

přesné označení výběrového řízení • jméno, příjmení a titul uchazeče • datum a místo narození • státní příslušnost uchazeče • místo trvalého pobytu uchazeče • číslo občanského průkazu •  kontaktní telefonní číslo • datum a podpis uchazeče.

Požadované doklady:

 • profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava,
 • motivační dopis včetně nástinu možnosti rozvoje zahraniční spolupráce a marketingu města,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom VŠ i dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce – u diplomů vydaných do konce roku 2005).

Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence RT a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

Platové zařazení: platová třída 10, stupeň dle prokázané praxe (Kč 19.760,- až 29.740,-) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění

Bonusy zaměstnavatele: osobní ohodnocení,stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, 25 dnů dovolené za rok, 3 dny indispozičního volna

Písemnou přihlášku s výše uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 01, Opava.

Na obálku uveďte: “Neotvírat, výběrové řízení“

Termín ukončení příjmu přihlášek:  12. 9. 2019

Předpokládaný nástup: dle dohody, ideálně k 1. 10. 2019

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů.

Poznámka: pracoviště Magistrátu města Opavy jsou v režimu nekuřáckých pracovišť.

Pracovní náplň: referent zahraniční spolupráce a marketingu

V oblasti zahraniční spolupráce:

 1. Zajišťuje zahraniční služební styky, vyhledává a zajišťuje zahraniční kontakty pro aktuální potřeby organizace. Shromažďuje a vyhodnocuje informace o zahraničních organizacích a institucích nebo o aktuálním dění v cizině
  a navrhuje aktivity k jejich využívání.
 2. Zpracovává koncepci rozvoje zahraničních vztahů města, zajišťuje souhrnné práce při realizaci úkolů na úseku zahraničních vztahů města.
 3. Navrhuje, připravuje a realizuje projekty v rámci programů přeshraniční a mezinárodní spolupráce, koordinuje mezinárodní rozvojové projekty.
 4. Koordinuje zahraniční styky města ve spolupráci s vedením města.
 5. Zajišťuje zahraniční korespondenci a komunikaci se zahraničními partnery města.
 6. Zajišťuje překladatelské a tlumočnické služby pro vedení města a všechny odbory MMO.
 7. Zajišťuje komunikaci a zapojení města v rámci mezinárodních sítí měst.
 8. Podporuje rozvoj ekonomické spolupráce a přeshraničního cestovního ruchu.
 9. Zajišťuje spolupráci s institucemi mezinárodního charakteru působícími v České republice, zároveň koordinuje spolupráci s českými institucemi tohoto typu v zahraničí.
 10. Koordinuje prezentaci města v zahraničí.
 11. Zpracovává a aktualizuje informace na webových stránkách města v sekci zahraniční spolupráce.
 12. Připravuje podklady pro zpracování a úpravy rozpočtu na úseku zahraničních vztahů a tyto předkládá vedoucímu odboru.

V oblasti marketingu:

 1. Zodpovídá za nastavení a rozvoj marketingu města, podílí se na tvorbě marketingové strategie města a na její realizaci.
 2. Podílí se na tvorbě a aktualizaci grafického manuálu města, provádí supervizi jeho užívání.
 3. Řeší žádosti o záštitu města.
 4. Podílí se na PR města.
 5. Podílí se na interní a externí komunikaci Magistrátu města Opavy.

 

Informace o zpracování osobních údajů: 

Statutární město Opava, sídlo Horní náměstí 69, 746 01  Opava, IČO: 00300535, coby správce osobních údajů, zpracovává uvedené osobní údaje, a to za účelem uskutečnění výběrového řízení, a to po dobu jeho trvání a po dobu nezbytnou po jeho skončení, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Kategorie: 

RSS

Odebírat RSS kategorie Zprávy